Algemene voorwaarden en privacy

Beautysalon Fennie Koops informeert u hier over uw rechten en plichten. In het algemeen zowel als met betrekking tot uw privacy. Uw gegevens zijn hier veilig! Zonder noodzaak of wettelijke verplichting worden ze niet gedeeld met derden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de schoonheidssalon. Wij behouden ons het recht voor om behandelingen te weigeren zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de schoonheidssalon is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacyverklaring Beautysalon Fennie Koops

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Fennie Koops verwerkt voor haar klanten.
Indien u klant wordt van Beautysalon Fennie Koops, of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Beautysalon Fennie Koops, Stobbenven 29 Roden
De salon is bereikbaar via telefoon: 050-5010406
Of neem contact op via de mail.
 • Voor- en achternaam, geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers en mailadres
 • Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Productgebruik van gegeven behandeling
 • Foto’s van voor- en na behandeling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
 • – Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
  – Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Beautysalon Fennie Koops
  – Het reageren op uw bestelling, (aan-)vraag en/of boeking
 • Huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens:
 • -worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren
 • Productgebruik van gegeven behandeling:
 • -wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat
 • Het afhandelen van uw betaling:
 • -vanwege de wettelijk plicht om financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. De financiële administratie wordt gedaan door accountantskantoor Kootstra in Leek.
Beautysalon Fennie Koops gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon via een nieuwsbrief en/of een persoonlijke mail.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail via het contactformulier of door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat.
Beautysalon Fennie Koops verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of medische noodzaak.
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken.
Beautysalon Fennie Koops is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Beautysalon Fennie Koops terecht kwam via de website van een derde.
Beautysalon Fennie Koops verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijke is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan Beautysalon Fennie Koops zich dient te houden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Bij overlijden worden de gegevens verwijderd als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan (o.a. belastingdienst met bewaartijd van 7 jaar).
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beautysalon Fennie Koops passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
a. Via de eigenaresse van Beautysalon Fennie Koops kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart/paspoort) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beautysalon Fennie Koops zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon Fennie Koops.
c. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Beautysalon Fennie Koops uw gegevens of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
d. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon Fennie Koops via telefoon: 050-5010406 of neem contact op via de mail.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken